פורום ועדי ההורים היישוביים למערכת החינוך בישראל הנהגת ההורים הארצית ע"ר

שלום @custfName@ @custlName@

יו"ר


לכבוד

יו"ר ועדת החברים

הנדון: הודעה על עדכון האלקטורים של ועד היישוב להנהגת ההורים הארצית - פורום ועדי ההורים היישוביים

שם היישוב:

מספר התלמידים הרשמי ביישוב כולל ילדי גנים מוכרים: .

הנני להודיעך כי בישיבת ועד ההורים היישובי שהתקיימה ביום הוחלט על מינוי הנציגים הבאים כאלקטור/ים של הנהגת ההורים היישובית להנהגת ההורים הארצית - פורום ועדי ההורים היישוביים למערכת החינוך בישראל ע"ר.

אבקשך לאשר את קבלת הנציגים לעמותה, לאחר שיגישו את הטפסים הדרושים, וזאת במקום הנציג/ים הקודמים שסיימו את תפקידם.  

 

רשימת הנציגים העדכנית למועצת הפורום הארצית היא:


מצ"ב פרוטוקול/סיכום ישיבת הנהגה יישובית, מיום .

 

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים ומתחייב לעדכנם ככל שיחול בהם שינוי כלשהו, שעשוי להשפיע על תפקידי ו/או פעילותי ופעילות היישוב שלי בעמותה ו/או על פעילות מוסדותיה, או מי מהם.

 

חתום/מי במסגרת המסומנת. החתימה תישמר כתמונה דיגיטלית

אנא המתן... שולח נתונים

טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לכלל המבקשים להצטרף להנהגת ההורים הארצית, באשר הם