פורום ועדי ההורים היישוביים למערכת החינוך בישראל הנהגת ההורים הארצית ע"ר

שלום @custfName@ @custlName@

הגשת מועמדות ל@title@


לכבוד

יו״ר ועדת הבחירות

אני הח"מ @custfName@ @custlName@ מען @custcity@ כתובת דואר אלקטרוני @custemail@ מס' זהות @custidNum@ מספר טלפון @custphone2@
נציג נבחר של ועד היישוב

מגיש מועמדות לתפקיד @title@


 

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים ומתחייב לעדכנם ככל שיחול בהם שינוי כלשהו, שעשוי להשפיע על תפקידי ו/או פעילותי ופעילות היישוב שלי בעמותה ו/או על פעילות מוסדותיה, או מי מהם.

 

חתום/מי במסגרת המסומנת. החתימה תישמר כתמונה דיגיטלית

אנא המתן... שולח נתונים

תודה. בקשתך נתקבלה

טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לכלל המבקשים להצטרף להנהגת ההורים הארצית, באשר הם